Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding

 • Aanmelding vindt plaats door inschrijving bij de receptie middels een Inschrijfformulier (Machtigingsformulier). Het lidmaatschap vangt aan op de startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrijving een welkomstpakket. Jongeren van 16 t/m 17 jaar kunnen zich inschrijven met een handtekening van een ouder cq. verzorger.  
 • Bij aanmelding zal er eenmalig € 27,50 inschrijfkosten worden berekend per lidmaatschap. 
 • Een persoon die na opzegging opnieuw een lidmaatschap wil afsluiten bij All About You is opnieuw inschrijfkosten verschuldigd. 

Artikel 2: Lidmaatschap, betalingsvoorwaarden en opzegging

 1. Het lidmaatschap van elk abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan.
 2. Bij inschrijving dient het periodieke abonnementsgeld van de eerste maand en de eenmalige inschrijfkosten van € 27,50 op de gym betaald te worden. Voor alle resterende maanden van het contract wordt het perdiodieke abonnementsgeld via automatische incasso gedaan en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgende maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. In dien de verschuldigde betaling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €10,00 administratiekosten in rekening gebracht zal worden. Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle kosten voor rekening van het desbetreffende lid zijn. Zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan mag het lid gedurende die tijd niet van de sportfaciliteiten gebruik maken. 
 3. Er geldt altijd een proefperiode van 14 dagen waarin je jouw lidmaatschap kunt beëindigen zonder verdere verplichtingen. Je kunt dit laten weten bij de receptie van de gym via het opzegformulier. Het lidmaatschap eindigt dan altijd op de volgende periodieke datum. Het opzegformulier dient door zowel het lid als een medewerker van All About You ondertekend te worden. 
 4. Buiten de proefperiode kan het lidmaatschap worden beëindigd conform de voorwaarden van het gekozen abonnement. Deze voorwaarden staan beschreven op het Inschrijf- cq. Machtigingsformulier. Bij een jaarcontract dient de opzegging uiterlijk 1 periode voor het einde van de contractuele einddatum schriftelijk plaats te vinden via het Opzegformulier. 
 5. Elke opzegging van het lidmaatschap dient altijd via het Opzegformulier gedaan te worden. Dit formulier is beschikbaar bij de receptie van de gym. Het formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door zowel het lid als een medewerker van All About You.  
 6. Na kennisgeving op de gym met betrekking tot de afloop van een jaar- of halfjaarcontract dient men een keuze te maken uit 1 van de beschikbare abonnementsvormen van All About You en een nieuw abonnement af te sluiten. Zolang geen opzegging via het Opzegformulier is gedaan wordt het lidmaatschap bij een jaar- of halfjaar contract automatisch voortgezet. Er geldt vanaf dat moment een opzegtermijn van een 1 periode van 4 weken.
  All About You behoud zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen.
 7. Bij een eerdere opzegging via het Opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt blijft het lid het 4 wekelijks abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract. 
 8. All About You behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aangeven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan nog resterende periode is opeisbaar. 
 9. All About You behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. 

Artikel 3: Openingstijden

 1. All About You behoudt zich het recht voor de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is de gym gerechtigd gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien de gym gesloten is op deze dagen of tijden. 

Artikel 4: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van welke aard ook bij All About You is geheel voor eigen risico van het lid. All About You en alle medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor door het lid of derde geleden schade. 
 2. All About You en al het personeel of hulpverleners in de club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden. 
 3. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van All About You, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten. 

Artikel 5: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de gym en hiernaar te handelen. De huisregels hangen in de club en worden tevens bij inschrijving meegegeven. 

Artikel 6: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van All About You is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en All About You zullen worden beslecht door een bevoegde rechter. 
 3. Door inschrijving verklaart het lid de algemenen voorwaarden en de huisregels van All About You te accepteren. 
 4. All About You is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.